Privacystatement Antrel B.V.

Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywet van kracht. Antrel B.V. heeft naar aanleiding van deze wet een verdere verscherping aangebracht in de verwerking van de persoonsgegevens. Wij willen u hier graag over informeren.

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacystatement.

Antrel B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Wie is Antrel B.V.?

Antrel B.V. (nader te noemen; Antrel) is gevestigd te Delft, Mijnbouwstraat 120, 2628 RX Delft, verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

Onze website en cookies

U kunt onze website bezoeken zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Net als veel andere websites, verzamelt onze website wel automatisch bepaalde, niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website. Bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, de datum en tijd van toegang tot onze website, het internetadres van de website van welke u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de locatie waar u zich bevindt, het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website. Ook gebruiken wij het om de functionaliteit van de website te verbeteren. Het is toegestaan deze technische gegevens aan derden te verstrekken. Deze kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Antrel maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat gebeurt om te onderzoeken hoe onze bezoekers de website gebruiken. De verkregen informatie helpt Antrel om de website te verbeteren. Cookies zijn bestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Deze worden door uw computer herkend bij een vervolgbezoek op onze website. 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden verzameld vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website. Ook wanneer u een CV naar ons stuurt, of wanneer Antrel uw CV ophaalt via een CV-databank of jobboard. Ook op het moment dat u zich op een andere manier aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Antrel kan ook gegevens van u verzamelen wanneer u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit wij kunnen concluderen dat u geïnteresseerd bent in werkgerelateerde dienstverlening. Antrel zal u kunnen benaderen of u interesse heeft om uw CV naar ons toe te sturen conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Wanneer u geen interesse heeft kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Antrel verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening. Hieronder valt bemiddeling, detachering, Werving & Selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen geven over onze dienstverlening en de overige activiteiten en deze goed af te stemmen op uw wensen en kwaliteiten.
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testen, referentie-checks.
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie aan te gaan met u en deze te onderhouden. Dit behoeft relevante administratie.
 • aan onze re-integratieverplichtingen te voldoen.
 • opdrachten van opdrachtgevers vast te leggen in een overeenkomst en onderhouden en na te komen.
 • persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te verhogen (bijvoorbeeld opleiding en testen).
 • voor het verzorgen van interne controles, audits en accountantscontrole.
 • voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • voor het aanvragen van subsidies, premiekortingen e.d.
 • na het aangaan van een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u, gebruiken wij gegevens voor naleving van wet- en regelgeving (onder andere identificatie, arbeidswetgeving, fiscale wetgeving, sociale zekerheidswetgeving).

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Antrel verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening, andere gegevens zijn wenselijk om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op uw wensen en kwaliteiten of om aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers te voldoen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt, ligt bij u.

Wij verzamelen – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Persoonsgegevens bij inschrijving:

 • NAW gegevens, uw emailadres en overige contactgegevens.
 • geboortegegevens, geslacht.
 • uw curriculum vitae met informatie over gevolgde opleidingen, stages en uw werkervaring.
 • gegevens over de bij Antrel B.V. gevolgde trainingen en opleidingen of testen.
 • gegevens over uw verlof en beschikbaarheid.
 • overige gegevens die van belang (kunnen) zijn om de geschiktheid van u als kandidaat te beoordelen, zoals referenties en getuigschriften.

Op het moment dat u voor Antrel kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • BSN-nummer, ID bewijs, nationaliteit en eventuele werkvergunning.
 • andere persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan onze personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens? (kandidaten, flexwerkers, ZZP’ers)

Antrel kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en onderaannemers die namens Antrel diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Tevens in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een een gerechtelijk vonnis of een gerechtelijk bevel.

De verstrekking van persoonsgegevens gebeurt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de redenen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De gehanteerde bewaartermijnen zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

 • Voor kandidaten (wanneer u nog niet voor Antrel heeft gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, testresultaten e.d.) zijn tot twee jaar na het laatste contact beschikbaar wanneer u niet voor Antrel heeft gewerkt.

 • Wanneer u voor Antrel werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het einde van uw dienstverband. Bepaalde persoonsgegevens zijn in verband met fiscale verplichtingen en eventuele claims en audits langer beschikbaar voor Antrel.  Wenst u niet meer bemiddeld te worden door Antrel, dan kunt u dit aangeven door een e-mail aan ons te sturen. Uw persoonsgegevens worden vervolgens na een periode van twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan alleen beschikbaar voor Antrel,  onder stricte voorwaarden en overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

 • Wanneer u een zakelijke relatie van Antrel bent

Hieronder verstaan wij de medewerkers van onze opdrachtgevers, relaties, leveranciers, verkopers, referenten en iedere andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden. Antrel verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor de volgende doeleinden;

 • voor het doen van aanbiedingen en voor het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en overige activiteiten.
 • om de zakelijke relatie te onderhouden .
 • om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Van zakelijke relaties verwerken wij onder andere de namen van contactpersonen, contactgegevens en de functies. Antrel kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven wanneer dit nodig is om de doelstellingen van de zakenrelatie te verwezenlijken en ook ten behoeve van de bemiddeling. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers die namens Antrel diensten verlenen. Tevens in alle andere gevallen waarin Antrel hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk vonnis of een gerechtelijk bevel.

Uw recht tot inzage en/of wijzigen van de gegevens

Wanneer u als kandidaat, medewerker, ZZP’er of zakelijke relatie inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking, of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Antrel.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Antrel stelt alles in het werk om de persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij treffen verschillende maatregelen, waaronder fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen. Een beperkt aantal geautoriseerden hebben toegang tot uw gegevens. Wanneer er gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Antrel diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Antrel met hen overeengekomen dat ook zij de persoonsgegevens optimaal beveiligen.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens door Antrel, dan kunt u per email of schriftelijk contact met ons opnemen via uw contactpersoon bij Antrel.

Wijzigingen in het Privacystatement

Antrel kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. U kunt op de wbsite van Antrel altijd de meest actuele Privacystatement vinden. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Follow us

“It is our mission to deliver the best solution while not losing sight of what matters the most, you the customer”

Webdesign by ZeroFifty Design